Cart 0
2X v2 Set (Hmong)

2X v2 Set (Hmong)

Regular price $10.00

Ntawv qhia txog kev siv diam duab 2x v2(ob zaug daim 2).

 Daim duab 2x v2 (ob zaug daim 2) yog ib qhov uas yuav pab ntawm kev kawm daim duab 2x v2 kom kos duab thiab so tawm thiaj li yooj yim.

 

Daim duab 2x v2 (ob zaug daim 2) muaj tag nrho yog:

  1. daim daub txab 2x v2 (ob zaug daim 2) 3 daig.
  2. daim duab txab uas muaj cov lus npe ntawv, thiab cov kab tag nrho.
  3. daim duab txab uas muaj cov lus npe ntawv xwb.
  4. daim duab txab uas muaj cov kab xwb.
  5. ntawv qhuav 3 diag.
  6. phau hnab rau ntawv 1 phau.

 

Lus qhia siv:

Yog muab daim duab txab tawm ntawm lub hnab lawm, kom muab daim ntawv qhuav tso rau sab hauv qab daim duab txab.

 

Lus ceeb toom:

  1. thov kom siv ntaub so
  2. thov kom siv phau hnab rau ntawv khaws daim duab 2x v2 (ob zaug daim 2)
  3. yog siv lwm tsab mem uas tsis yog cov mem uas hais cia rau hauv qab no, daim duab txab yuav puas tsuaj lossis so tsis tawm kuj tau.
  4. yog muaj dej ntub nram qab daim ntawv txab cov npe ntawv yuav raug rhuav, ua tib zoo saib txhob cia daj ntub.

 

cov mem uas siv tau

cov mem fineliner nyias li 0.3 mm (xim daj tsaus, xim xiav tsaus, xim ntsuab, xim av, xim liab, xim xiav, xim pajyeeb, xim dub)

*peb muag cov mem steadler Fineliner uas ua los ntawm tebchaws yelamas 8 xim uas zoo li daim duab 2x v2 hauv twfbook.com


More from this collection